Privacy Statement

Redworks B.V. respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke
informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij
persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over
iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in
de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Redworks B.V.
verwerkt.

Redworks B.V. verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te
kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Voor evaluatie
van onze dienstverlening schakelt Redworks B.V. veelal een derde partij in. U als betrokkene maakt
zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich
aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie uitingen
van Redworks B.V..

Redworks B.V. verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te
noemen doeleinden:

  • het verlenen van o.a. telecomdiensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst
  • innen van facturen
  • advisering, bemiddeling en verwijzing
  • voldoen aan juridische en wettelijke verplichtingen
  • marketing‐ en communicatie activiteiten
  • werving en selectie (sollicitatie)

Redworks B.V. verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van
de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
voornaam, achternaam, adres gegevens, telefoonnummers, E‐Mail adressen, KVK nummers, IBAN
nummers, kopie legitimatie, kopie Kamer van Koophandel uittreksel. Voornoemde persoonsgegevens
verwerkt Redworks B.V. omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het
kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt,
waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Redworks B.V. verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de
hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Redworks B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de
dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan:
onderhoud‐ en supportcontracten met toeleveranciers.

Daarnaast kan Redworks B.V. persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een
toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een
wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Redworks B.V. uw persoonsgegevens verwerkt,
wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot
naleving van de AVG. Door Redworks B.V. ingeschakelde derde partijen, die als
verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw
persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG.

Redworks B.V. hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en
zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en
organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In
het geval Redworks B.V. gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT‐leverancier, zal
Redworks B.V. in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een
verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Redworks B.V. bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor
de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet‐ en
regelgeving is vereist.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering
van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via
onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader
bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Redworks B.V. aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de in acht te nemen wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Redworks B.V., Antwoordnummer 1115, 6200 VB Maastricht

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN‐nummer. Redworks B.V. neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Op de website(s) van Redworks B.V. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Twitter, LinkedIN of Facebook. Redworks B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Redworks B.V. houdt gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door Redworks B.V. verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website(s) van Redworks B.V. te vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek op de website(s) van Redworks B.V. op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website(s) kan beperken.

De website van Redworks B.V. maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website(s) te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website(s) van Redworks B.V. geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Eveneens worden cookies geplaatst door het gebruik van buttons en/of links, zoals hiervoor onder ‘Gebruik social media’ is omschreven. Redworks B.V. heeft geen invloed op het plaatsen en gebruik van cookies door die derde partijen.

Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/telecompost/ internet/privacy/uitleg‐cookies) leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Op de website(s) biedt Redworks B.V. een blog of forum aan die vrij toegankelijk is. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, kan door een ieder, dus willekeurige derde partij, worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of forum kan worden ingediend via de contactgegevens onder ‘Privacy rechten van betrokkenen’. Redworks B.V. is in sommige gevallen niet in staat om persoonsgegevens uit een blog of forum te verwijderen. In een reactie op uw voornoemde verzoek geeft Redworks B.V. dan aan dat het niet gelukt is en ook om welke reden. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacy vragen.

Redworks B.V. heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van de organisatie gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met afdeling legal.

Dit privacy statement is op d.d. 1 september 2018 vastgesteld.
Heeft u vragen of wilt u een offerte opvragen?